Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos

Departamento ir savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo tarybos) priima sprendimus dėl kultūros paveldo objektams bei vietovėms apsaugos suteikimo (jų įrašymo į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registrą)) ar teisinės apsaugos jiems netaikymo. Jos taip pat sprendžia dėl jau į Registrą įrašytų objektų duomenų patikslinimo atliktų tyrimų pagrindu, nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumo, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių nustatymo ir jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonos ribų apibrėžimo. Savivaldybės ar kelių savivaldybių sudarytos Vertinimo tarybos sprendžia dėl savivaldybės teritorijoje esančio vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo, Departamento Vertinimo tarybos sprendžia dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nacionalinio, regioninio ar vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo.

Specializuotos Vertinimo tarybos ar Vertinimo tarybos, sudarytos iš skirtingų sričių (istorijos, želdynų, archeologijos, dailės, sakralinio, inžinerinio, architektūros, urbanistikos) paveldo apsaugos specialistų, ekspertų, vertindamos objektus vadovaujasi Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo reikalavimais ir kitais teisės aktais.

Vertinimo tarybų sprendimai priimami nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais, kuriuos Registro tvarkytojas – Departamentas registruoja Registre. Jie įsigalioja nuo informacijos apie vertybes patalpinimo Registre dienos, o patys sprendimai gali būti ginčijami teisme, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka aktą skundžiant administraciniam teismui.

Vertinimo tarybų nustatyti apskaitos duomenys Registre gali būti tikslinami atliktų istorinių-archyvinių, architektūrinių, konstrukcijų, polichromijos, archeologinių ir kt. tyrimų pagrindu, pateikus prašymą Departamentui.

Prie Departamento veikia šešios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos: I Vertinimo taryba svarsto įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, želdynų, dailės, sakralinio, istorinio, memorialinio, archeologinio) objektus, II Vertinimo taryba svarsto įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, dailės, sakralinio, istorinio, memorialinio archeologinio) objektus, III Vertinimo taryba svarsto Kauno regiono įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, dailės, sakralinio, istorinio, memorialinio, archeologinio) objektus, IV Vertinimo taryba – archeologinio, mitologinio bei povandeninio vertingųjų savybių pobūdžių objektus, V Vertinimo taryba – memorialinio, istorinio bei dailės vertingųjų savybių pobūdžių objektus, VI Vertinimo taryba svarsto pagal Europos Sąjungos projektą „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumo gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas“ (projekto Nr. 101.3-ESFA-V-918-01-0011) parengtus apskaitos dokumentus dėl įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, želdynų, dailės, istorinio, memorialinio archeologinio) objektų, įrašytų į Registrą duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Departamento sudarytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos

Atnaujinimo data: 2023-09-21