Informuojame, kad Europos Sąjungos valstybėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)" (toliau – Reglamentas). Su Reglamento tekstu galite susipažinti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN


Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Departamente paskirtas vyriausiasis specialistas, kuriam pavestos Reglamento 39 straipsnyje nurodytos duomenų apsaugos pareigūno užduotys. Jo kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 272 40 38, arba el. p. [email protected]


Skundus dėl Departamento veiksmų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, telefoninių pokalbių su asmenimis įrašų duomenų tvarkymo taisyklės

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, taikymo rekomendacijos

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimų Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos valdymo tvarkos aprašas

 

Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną forma

Atnaujinimo data: 2023-09-25