Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJAS

Informaciją apie pažeidimą Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) gali pateikti asmuo, kurį su Departamentu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris teikia informaciją apie pažeidimą Departamente.

PAŽEIDIMAS

Departamente galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Departamentu.

PRANEŠIMO TEIKIMO FORMA IR TURINYS

Pranešimas teikiamas:
1.    užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą;
2.    pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.
Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, pranešime turi nurodyti:
1.    savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę arba darbo santykių formą, kitus kontaktinius duomenis;
2.    žinomą jam informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

PRANEŠIMAS TEIKIAMAS:

1.    tiesiogiai atvykus į Departamentą (Šnipiškių g. 3, 9309 Vilnius);
2.    siunčiant pranešimą paštu (Šnipiškių g. 3, 9309 Vilnius). Siunčiant pranešimą paštu po Departamento pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
3.    siunčiant informaciją Departamento elektroninio pašto adresu [email protected];
4.    viešai.

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. Į-374.

Atnaujinimo data: 2023-09-21