Kultūros paveldo apskaita

Nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitą sudaro inventorizavimas, konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimas ir registravimas.

Inventorizavimas – tai informacijos apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registrą), kaupimas Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje.  

Sprendimus dėl kultūros paveldo objektams bei vietovėms apsaugos suteikimo (jų įrašymo į Registrą) ar teisinės apsaugos jiems netaikymo priima Departamento ir savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo tarybos), jos taip pat sprendžia dėl jau į Registrą įrašytų objektų duomenų patikslinimo, nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumo, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių nustatymo ir jų teritorijų bei kultūros paveldo objektųapsaugos zonų ribų apibrėžimo. Savivaldybės ar kelių savivaldybių sudarytos Vertinimo tarybos priima sprendimus dėl savivaldybės teritorijoje esančio vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo, Departamento Vertinimo tarybos sprendžia dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nacionalinio, regioninio ar vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo.

Vertinimo tarybos sprendimai priimami nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais, kurie rengiami pagal Departamento direktoriaus patvirtintus metinius apskaitos dokumentacijos rengimo planus (toliau – Metiniai planai).

Metiniai planai sudaromi kiekvienais metais apklausiant kultūros paveldo objektų savininkus ir valdytojus apie poreikį ateinančiais metais rengti apskaitos dokumentaciją nekilnojamajam bei kilnojamajam paveldui, jie paskelbiami viešai Departamento interneto svetainėje bei persiunčiami Lietuvos Respublikos savivaldybėms susipažinti ir paviešinti.

Vertinimo tarybų priimtus sprendimus dėl objektų ar vietovių įrašymo į Registrą ar duomenų patikslinimo, prieš tai patikrinus ar nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktai atitinka teisės aktų reikalavimus, Departamentas registruoja Registre. Jie įsigalioja nuo informacijos apie vertybes patalpinimo Registre dienos, o patys sprendimai gali būti ginčijami teisme, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vertinimo tarybos aktą skundžiant administraciniam teismui.

Vertinimo tarybų nustatyti apskaitos duomenys Registre gali būti tikslinami atliktų istorinių-archyvinių, architektūrinių, konstrukcijų, polichromijos, archeologinių ir kt. tyrimų pagrindu, pateikus prašymą Departamentui.

Kilnojamosios kultūros vertybės įrašomos į Registrą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu prieš tai atlikus šias procedūras: gavus kilnojamojo daikto savininko sutikimą, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos išvadą bei Valstybinės kultūros paveldo komisijos pritarimą.  

Atnaujinimo data: 2023-09-21