Mokslinę archeologijos komisiją sudaro 9 nariai, kuriuos savo įsakymu skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministras 3 metų kadencijai. Komisija atskaitinga Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).  Pirmininkas - doc. dr. Gintautas Zabiela. Komisijos sekretorius - Gediminas Jonutis-Širvys, +37052724010, +37069876583, [email protected][email protected]

Mokslinės archeologijos komisijos funkcijos: 

 1. Svarstyti ir aprobuoti: 
  1. tyrėjų pateiktus archeologinių tyrimų projektus, jų pakeitimo ar papildymo projektus ir teikti išvadas Departamentui;  
  2. archeologinių tyrimų ataskaitas.  
 2. Svarstyti ir teikti išvadas dėl archeologinių tyrimų pažymų.
 3. Departamento prašymu teikti išvadas ir siūlymus: 
  1. archeologinių tyrimų ataskaitos pateikimo termino pratęsimo atvejais; 
  2. Departamento sudarytoms komisijoms dėl žalos ir nuostolių archeologinio paveldo objektams nustatymo; 
  3. dėl konkrečiuose nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, vietovėse, jų teritorijose, apsaugos zonose atliekamų archeologinių tyrimų atitikimo archeologijos paveldo tvarkybos reglamento nuostatų reikalavimams; 
  4. dėl archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybės pagal už vertingųjų savybių aktų rengimą atsakingų fizinių ir juridinių asmenų pateiktus moksliniais tyrimais pagrįstus duomenis; 
  5. dėl archeologinio paveldo tvarkybos ar tvarkomųjų statybos darbų projektų archeologinio paveldo objektuose, jų teritorijose ir  apsaugos zonose, archeologinio paveldo vietovėse; 
  6. dėl archeologiniams tyrimams būtinų sąlygų užtikrinimui pasirinktų priemonių tinkamumo; 
  7. dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 181 straipsnio 12 dalyje nurodytų aplinkybių nustatymo ir pagrindimo, kurių pagrindu stabdomas Leidimo atlikti archeologinius tyrimus galiojimas;  
  8. dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ar rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su archeologinio paveldo apskaita, apsauga ir tyrimais; 
  9. klausimais, susijusiais su archeologiniu paveldu ir archeologiniais tyrimais teismų ir kitų teisėsaugos institucijų prašymu; 
  10. dėl fizinių ir juridinių asmenų prašymų vykdyti žemės judinimo darbus jiems priklausančiame sklype nekilnojamojo kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje be archeologinių tyrimų. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. ĮV-218 ,,Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. ĮV-294 ,,Dėl Mokslinės archeologijos komisijos sudėties patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2024-01-03