Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymai

2024 Dėl kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežIūrą atliekantys subjektai turi atlikti šIų statinių priežIūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus, sąrašo patvirtinimo

2023-01-26 Nr. Į-29 Dėl Metodinių rekomendacijų dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams patvirtinimo

2024-01-05 Nr. Į-1 Dėl Pašulniškių kapinyno, esančio Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Pašulniškių k., vertingųjų savybių atskleidimo ir įregistravimo Kultūros vertybių registre inicijavimo

2023-12-14 Nr. Į-369 Dėl Statybos užbaigimo procedūros, kai atliekami tvarkomieji statybos darbai, kontrolinio klausimyno patvirtinimo

2023-10-24 Nr. Į-309 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir Peticijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-06-23 Nr. Į-175 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-06-23 Nr. Į-173 Dėl Mokslinės archeologijos komisijos narių viešųjų ir privačių interesų kontrolės aprašo patvirtinimo

2023-05-03 Nr. Į-123 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. Į-358 „Dėl Darbo grupės nagrinėti prašymams kompensuoti privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2023-05-03 Nr. Į-122 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2023-03-23 Nr. ĮV-219/Į-76 Dėl Kultūros paveldo centro reorganizavimo ir Kultūros paveldo centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

2023-01-26 Nr. Į-29 Dėl Metodinių rekomendacijų dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams patvirtinimo

2023-01-13 Nr. Į-16 Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos

2022-08-29 Nr. Į-207 Dėl Metodinių rekomendacijų dėl saulės šviesos energijos elektrinių, saulės šilumos energijos kolektorių ir kitos inžinerinės įrangos įrengimo kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse bei jų apsaugos zonose patvirtinimo

2021-11-17 Nr. Į-313 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos metodinių nurodymų bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos metodinių rekomendacijų rengimo, tvirtinimo bei pripažinimo netekusiais galios tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-08-23 Nr. Į-220 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-08-16 Nr. Į-217 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo

2021-07-03 Nr. Į-220 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo (nauja redakcija)

2021-06-25 Nr. Į-166 Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-04-29 Nr. Į-122 Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo

2021-03-18 Nr. Į-82 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklos organizavimo, koordinavimo ir sprendimų kontrolės metodikos aprašo patvirtinimo

2021-03-04 Nr. Į-67 Dėl į Kultūros vertybių registrą įrašytų povandeninio kultūros paveldo objektų apsaugos metodikos taikymo ir įgyvendinimo kontrolės

2021-03-01 Nr. Į-64 Dėl Inventorizuojamų objektų fotofiksavimo, matavimų, aprašymo metodikos patvirtinimo

2020-12-23 Nr. Į-378 Dėl Viešojo intereso gynimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-12-21 Nr. Į-374 Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-12-21 Nr. Į-373 Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo kultūros paveldo departamente prie kultūros ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-12-21 Nr. Į-372 Dėl klientų aptarnavimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos standarto patvirtinimo

2020-09-24 Nr. Į-261 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos skyrių nuostatų patvirtinimo

2020-05-22 Nr. Į-152 Dėl Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklių patvirtinimo

2020-01-28 Nr. Į-36 Dėl Į Kultūros vertybių registrą įrašytų povandeninio kultūros paveldo objektų apsaugos metodikos patvirtinimo

2019-10-17 Nr. Į-279 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo

2019-07-11 Nr. TĮ-23 Dėl Lietuvos Respublikoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių informacinių lentelių projekto patvirtinimo

2015-10-15 Nr. Į-247 Dėl Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos veiklos pradžios

2014-07-18 Nr. ĮV-559 Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-11-19 Nr. Į-335 Dėl įgaliojimų suteikimo surašyti protokolus, nagrinėti bylas ir priimti nutarimus juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai ar jų padaliniui už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus

2012-10-11 Nr. Į-361 Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo

2011-07-11 Nr. Į-230 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo

2010-09-15 Nr. Į-323 Dėl Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010-02-09 Nr. Į-040 Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

2008-08-06 Nr. Į-290 Dėl Besąlygiško sutikimo dėl fizinių ardomųjų tyrimų atlikimo formos patvirtinimo

2008-07-09 Nr. Į-249 Dėl konsultavimosi rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus

2008-06-17 Nr. Į-208 Dėl Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašo patvirtinimo

2007-09-05 Nr. Į-353 Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninio projekto patvirtinimo

2007-06-20 Nr.  Į-256 Dėl Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2007-04-03 Nr. Į-116 Dėl Lietuvos Respublikos apskričių, rajonų savivaldybių ir savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo

2007-03-30 Nr. Į-108 Dėl Ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objektų sąrašo patvirtinimo

2006-10-31 Nr. Į-606 Dėl saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninių projektų parinkimo konkurso tvarkos ir sąlygų

2006-07-12 Nr. Į-315 Dėl Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2004-12-31 Nr. Į-538 Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos ekspertų tarybų, komisijų narių, kitų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo

2004-12-02 Nr. Į-474 Dėl Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formos, spausdinimo reikalavimų, pildymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo

2004-06-30 Nr. Į-224 Dėl Dvarų paveldo objektų naujos paskirties parinkimo metodinių reikalavimų patvirtinimo

2004-04-20 Nr. Į-100 Dėl Reikalavimų išvežimo leidimo blankų spausdinimui sąrašo patvirtinimo

2004-04-02 Nr. Į-74 Dėl Licencijos prekiauti antikvariniais daiktais formos ir Licencijų registravimo žurnalo formos patvirtinimo

2004-02-20 Nr. Į-35 Dėl Etnoarchitektūros vertinimo kriterijų ir tvarkos patvirtinimo

2003-04-10 Nr. Į-108 Dėl Paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertės nustatymo ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimo Kultūros vertybių apsaugos departamente taisyklių patvirtinimo

2001-02-28 Nr. 058 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų autorinės priežiūros

Atnaujinimo data: 2024-04-17