Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybą sudaro 25 nariai, kuriuos savo įsakymu skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministras 3 metų kadencijai. Taryba atsakinga ir atskaitinga Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.  Pirmininkas - Povilas Mečkovskis.

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos funkcijos:  

  1. įkainoja norimas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes (išskyrus vertybes, įtrauktas į muziejų ir bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus) ir antikvarinius daiktus; 
  2. nustato norimų išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinių daiktų kultūrinę vertę;  
  3. teikia išvadas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimo. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-556 ,,Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. ĮV-339 ,,Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos sudėties patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-12-22