Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisiją sudaro 9 kompetentingi kilnojamųjų kultūros vertybių srities specialistai. Komisiją sudaro ir jos personalinę sudėtį trejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Pirmininkė - Dalia Tarandaitė. Komisijos sekretorė - Kristina Zdanavičiūtė Meškauskienė, +370 527 31101, +370 669 00920, [email protected].

Komisija, vykdydama savo funkcijas, teikia išvadas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl: 

  1. kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras) ar kilnojamųjų kultūros vertybių išbraukimo iš Registro, taip pat dėl kilnojamųjų kultūros vertybių skelbimo kultūros paminklais;
  2. kilnojamosios kultūros vertybės sunykimo, sunaikinimo, kultūrinės vertės netekimo; 
  3. Departamento sustabdyto antikvarinio daikto pardavimo, jeigu kyla įtarimas dėl jo pardavimo teisėtumo arba svarbos Lietuvos kultūros paveldui;
  4. kilnojamųjų kultūros vertybių mainų, siekiant nustatyti, ar mainais gaunama kilnojamoji kultūros vertybė yra ne mažiau reikšminga Lietuvos kultūrai negu atiduodama kilnojamoji kultūros vertybė; 
  5. kilnojamųjų daiktų kultūrinės vertės;
  6. Registre įregistruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, bet pagal daiktinę paskirtį ir prigimtį esančių kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, statuso pakeitimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. ĮV-565 ,,Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-544 ,,Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2024-01-03