Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

2023-02-13 Nr. ĮV-135 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-11-27 Nr. 905 Dėl Kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros darbų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-04-03 Nr. ĮV-294 Dėl mokslinės archeologijos komisijos sudėties patvirtinimo

2023-02-13 Nr. ĮV-135 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-03-16 Nr. ĮV-290 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių iš trečiųjų šalių importo licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-11-20 Nr. ĮV-1389 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo

2020-06-03 Nr. D1-330/ĮV-706 Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo

2020-03-30 Nr. ĮV-218 Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo

2020-01-21 Nr. ĮV-33 Dėl biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų patvirtinimo

2019-09-25 Nr. ĮV-607 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

2019-09-19 Nr. ĮV-598 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo

2019-07-01 Nr. ĮV-459 Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-12-15 Nr. ĮV-1190/3-621 Dėl Jūrų laivų ir vidaus vandenų transporto priemonių pripažinimo tradiciniais laivais tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-02-27 Nr. ĮV-406 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

2016-05-02 Nr. ĮV-354 Dėl užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo

2015-09-01 Nr. ĮV-565 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo

2014-12-18 Nr. ĮV-975 Dėl Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014-12-18 Nr. ĮV-974 Dėl Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014-06-30 Nr. ĮV-524 Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-09-25 Nr. ĮV-663 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“

2011-08-16 Nr. ĮV-538 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“

2011-06-15 Nr. ĮV-446 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo

2010-01-05 Nr. ĮV-2 Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo ir Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos patvirtinimo

2009-06-30 Nr. ĮV-331 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009-05-14 Nr. ĮV-231 Dėl Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo

2009-04-07 Nr. ĮV-177 Dėl Restauravimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo

2009-03-05 Nr. ĮV-125 Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos patvirtinimo

2014-02-28 Nr. ĮV-138 Dėl Kultūros paveldo vietovės apžiūros akto formos ir jo pildymo taisyklių patvirtinimo

2014-02-26 Nr. ĮV-129 Dėl Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų ir Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

2013-08-20 Nr. ĮV-607 Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo

2012-02-06 Nr. ĮV-94 Dėl Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių patvirtinimo

2011-09-05 Nr. ĮV-564 Dėl Inicijuojamų skelbti valstybės saugomais kultūros paveldo objektų atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo

2010-06-30 Nr. ĮV-377 Dėl Atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo

2009-02-02 Nr. ĮV-42 Dėl Siūlomų įrašyti į Kultūros vertybių registrą kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo

2009-01-29 Nr. ĮV-38 Dėl Juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo

2008-11-13 Nr. ĮV-556 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo

2008-05-19 Nr. ĮV-266 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

2008-02-08 Nr. ĮV-77 Dėl Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

2007-08-08 Nr. ĮV-528 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“

2007-08-08 Nr. ĮV-527 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“

2007-07-18 Nr. ĮV-500 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo

2007-06-04 Nr. ĮV-334 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.05:2007 „Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“

2007-06-04 Nr. ĮV-333 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.03:2007 „Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“

2007-06-04 Nr. ĮV-332 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.04:2007 „Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“

2007-06-04 Nr. ĮV-331 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.02:2007 „Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“

2007-06-04 Nr. ĮV-330 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“

2007-06-04 Nr. ĮV-329 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės"

2006-10-03 Nr. ĮV-453/D1-445 Dėl Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2005-12-05 Nr. ĮV-627 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo

2005-06-30 Nr. ĮV-318 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo

2005-06-23 Nr. ĮV-261/D1-322 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo

2005-06-22 Nr. ĮV-259 Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo

2005-06-09 Nr. ĮV-241 Dėl Atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklių patvirtinimo

2005-06-09 Nr. ĮV-240 Dėl Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo

2005-06-09 Nr. ĮV-239 Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo

2005-06-09 Nr. ĮV-238 Dėl Kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo

2005-06-09 Nr. ĮV-237 Dėl Valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinių taisyklių patvirtinimo

2005-06-01 Nr. D1-279/ĮV-233 Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo

2005-06-01 Nr. D1-278/ĮV-232 Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo

2005-06-01 Nr. D1-276/ĮV-230 Dėl Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo

2005-04-20 Nr. ĮV-157 Dėl Privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo

2005-04-15 Nr. ĮV-150 Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo

2005-04-14 Nr. ĮV-146 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2005-02-25 Nr. ĮV-66 Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo

2005-05-11 Nr. ĮV-205 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo

2005-05-10 Nr. ĮV-200 Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų, kuriems taikomas rezervinis režimas, sąrašo patvirtinimo

2005-05-09 Nr. ĮV-199 Dėl Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo

2005-05-05 Nr. D1-233/ĮV-196 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai" patvirtinimo

2005-04-29 Nr. ĮV-190 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis

2005-04-20 Nr. ĮV-159 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės"

2005-04-20 Nr. ĮV-158 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės"

2005-04-19 Nr. ĮV-155 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“

2005-04-19 Nr. ĮV-153 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“

2005-04-18 Nr. ĮV-152 Dėl Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo

2005-04-18 Nr. ĮV-151 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 1.01.01:2005 "Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės" ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas

2005-04-13 Nr. ĮV-138 Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo

2005-04-01 Nr. ĮV-116 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo

2005-02-25 Nr. ĮV-66 Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo

2004-12-31 Nr. ĮV-444 Dėl Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) formos, Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) spausdinimo reikalavimų, Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) pildymo, įforminimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolės pagal leidimus taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2024-01-14