Restauravimo tarybą sudaro 11 narių, kuriuos savo įsakymu skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministras 3 metų kadencijai. Taryba atsakinga ir atskaitinga Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.  Pirmininkė - Vita Blažiūnienė. Tarybos sekretorė - Indrė Baliulytė, 852724102, [email protected].

Restauravimo tarybos funkcijos: 

  1. tvirtinti kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoto restauratoriaus parengtas kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau bendrai – Dailės vertybės) tyrimo, konservavimo ir restauravimo programas (toliau – Programa); 
  2. kontroliuoti Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procesą ir kokybę; 
  3. priimti sprendimą dėl Programos galiojimo sustabdymo arba jos pripažinimo netekus galios;
  4. priimti atestuoto restauratoriaus darbą kultūros ministro nustatyta Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarka; 
  5. teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti Dailės vertybių ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkus ar valdytojus, darbų užsakovus, architektus, darbų rangovus, subrangovus ir kitus asmenis tyrimo, konservavimo ir restauravimo klausimais. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-177 ,,Dėl Restauravimo tarybos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-333 ,,Dėl Restauravimo tarybos sudėties patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2024-01-03