Teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių šios priežiūros srities reikalavimus sąrašas

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės.

Priežiūrą atliekančio subjekto priimtų sprendimų apskundimo tvarka:

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais administraciniam teismui arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai. Skundas paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

Patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai):

Tvarkybos darbų patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas)

Prekybos antikvariniais daiktais kontrolinis klausimynas

Archeologinių tyrimų patikrinimų kontrolinis klausimynas

Atnaujinimo data: 2023-09-21