Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžius

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

Asmens duomenų valdytojas:
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas)
Juridinio asmens kodas 188692688
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Tel. +370 5 273 42 56
El. p. [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Departamento valstybės tarnautojo, atliekančio duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, kontaktai:
El. p. [email protected]
Tel. +370 5 272 40 38,
Korespondencijos adresas Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius – laišką adresuokite Departamento duomenų apsaugos pareigūnui.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
Toliau nurodyti Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
• Tinkamai organizuoti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (toliau – Tarybų) veiklą;
• Užtikrinti teisę kultūros paveldo objektų valdytojams, kurių nekilnojamųjų kultūros vertybių registravimo ar vertingųjų savybių patikslinimo klausimas įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę dalyvauti ir pasisakyti Tarybų posėdžiuose;
• Užtikrinti galimybę asmenims, nesutinkantiems su Tarybos sprendimais arba prokurorams, ginantiems viešąjį interesą, ginčyti Tarybų sprendimus administraciniuose teismuose;
• Įforminti Tarybų posėdžių sprendimus surašant protokolus;
• Fiksuoti Tarybų posėdžių eigą darant skaitmeninius garso įrašus.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
• Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu, kuris nustato, kad tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktu, kuris nustato, kad tvarkyti duomenis būtina, siekiant atlikti užduotį viešojo intereso labui. Šie pagrindai nustatyti:
• Užduotys, kurias siekiama atlikti viešojo intereso labui, Departamentui nustatytos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje (išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudoti), 5 straipsnio 10 dalies 1 punkte (metodiškai vadovauti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai), 8 straipsnio 4 dalyje (organizuoti konkrečių vertingųjų savybių atskleidimą).
• Teisinės prievolės tvarkyti asmens duomenis Departamentui nustatytos:
• Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“;
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybų nuostatuose, patvirtintuose Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu
Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“;
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybų veiklos organizavimo, koordinavimo ir sprendimų kontrolės metodikos apraše, patvirtintame
Departamento direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. Į-82 „Dėl Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklos organizavimo,
koordinavimo ir sprendimų kontrolės metodikos aprašo patvirtinimo“;
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkymo apraše,
patvirtintame Departamento direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. Į-217 „Dėl Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“.

Tvarkomų duomenų sąrašas:
Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
• vardas, pavardė;
• institucijos, įstaigos ar organizacijos, kuriai atstovaujama, pavadinimas, pareigų pavadinimas;
• parašas;
• asmens kodas;
• adresas;
• kontaktiniai duomenys;
• nekilnojamojo daikto duomenys Nekilnojamojo turto registre;
• kultūros paveldo objekto nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų duomenys;
• jeigu posėdis, vyksta nuotoliniu būdu, – prisijungimo duomenys (vardas, pavardė), pateikti komentarai;
• susirašinėjimo informacija;
• jeigu posėdis, vyksta nuotoliniu būdu – transliuojamas ir daromas posėdžio vaizdo įrašas. Jūsų
atvaizdas, prisijungimo prie posėdžio paskyros pavadinimas, komentarai raštu ir garsu gali būti matomi
posėdžio dalyviams posėdžio metu bei vaizdo įraše. Dalyvaudami posėdyje, sutinkate, kad Jūsų
atvaizdas, prisijungimo prie posėdžio duomenys, komentarai raštu ir garsu gali būti matomi posėdžio
dalyviams posėdžio metu bei posėdžio vaizdo įraše. Turite teisę atsisakyti nuo šio duomenų tvarkymo,
tokiu atveju kviečiame koreguoti programos, kuri naudojama prisijungti prie posėdžio, nustatymus
(pakeisti paskyros pavadinimą, nejungti vaizdo kameros ir (ar) mikrofono).
Kitu atveju suprantate, kad dalyvauti posėdyje negalėsite.
• posėdžių skaitmeniniai garso įrašai;
• posėdžių protokoluose nurodyti duomenys;
• kiti su svarstomu Tarybos klausimu susiję duomenys;
• dokumentų sudarymo/ išdavimo/ registravimo datos ir numeriai.

Asmens duomenų šaltinis:
Jūsų asmens duomenis gauname iš:
• Jūsų tiesiogiai ar Jūsų įgalioto asmens;
• Nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojų ir savininkų;
• Nekilnojamojo turto registro;
• Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
• Kitų fizinių asmenių, juridinių asmenų, kai teisės aktuose yra nustatyta teisė gauti šiuos duomenis iš
valstybės įstaigų ir institucijų;
• Kitų fizinių asmenų, juridinių asmenų, kai viešojo pirkimo sutartyse ar kituose sandoriuose yra
nustatyta teisė gauti šiuos duomenis iš valstybės įstaigų ir institucijų

Asmens duomenų teikimas:
Teisės aktų nustatytais atvejais Departamentas teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Departamento veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, kitiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Departamentą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms. Departamentas gali pasitelkti techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kuriems būtų teikiami asmens duomenys arba būtų sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. Minėti paslaugų teikėjai, tvarkydami asmens duomenis veikia Departamento vardu ir pagal jo nurodymus.
Asmens duomenų saugojimo terminas:
Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, popierinėje formoje, kompiuterinėse laikmenose ir elektroninėje formoje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ ir dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje (DBSIS) saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir Departamento dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, laikino saugojimo bylos yra naikinamos, o ilgo ir nuolatinio saugojimo bylos yra saugomos Departamento archyve iki bus perduota Lietuvos valstybės naujajam archyvui. Pagal Departamento dokumentacijos planą Tarybų posėdžių protokolai saugomi nuolat, Tarybų posėdžių protokolų garso įrašai saugomi 10 metų. Tarybų posėdžių vaizdo įrašus ne vėliau kaip 30 darbo dienų nuo Tarybų posėdžių protokolų surašymo ir garso įrašo perkėlimo į kompiuterinę laikmeną dienos iš visų Tarybų posėdžių saugojimo vietų ištrina Tarybų posėdžių sekretorės.
Duomenų subjekto teisės:
• Informuojame Jus, kad turite šias duomenų subjekto teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą, teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. Šias teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis.
• Kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba 9 straipsnio 2 dalies a punktu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.
• Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Departamente neįgyvendinama BDAR 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais. BDAR 17 straipsnio 3 dalies b punktas nustato, kad pareiga įgyvendinti „teisę būti pamirštam“ nekyla, jeigu duomenis būtina tvarkyti siekiant laikytis ES ir ES valstybės narės duomenų valdytojui taikoma teise nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis ir siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui. Taip pat BDAR 17 straipsnio 3 dalies e punktas nustato, kad pareiga įgyvendinti „teisę būti pamirštam“ nekyla siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Šiais BDAR nurodytais atvejais asmens duomenys neištrinami, nepasibaigus dokumentų saugojimo terminams.
• Jei manote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. +370 5 279 1445, el. p. [email protected]).
• Informacija apie Departamente atliekamą asmens duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą patalpinta Departamento interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Asmens duomenų apsauga“, kuri viešai prieinama/pateikiama asmens duomenų subjektui jo asmens duomenų gavimo Departamente dieną.

Pranešimas

Atnaujinimo data: 2024-03-12