BDAR
gdpr

Teisės aktai

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės

Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklės

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas

Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašas

Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentai

Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas

Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai

Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas

Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės

Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

Teritorijų planavimo normos

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-02