BDAR
gdpr

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimas iš LR

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybą sudaro 25 nariai, kuriuos savo įsakymu skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministras 3 metų kadencijai. Taryba atsakinga ir atskaitinga Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.  
Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos funkcijos:  

  1. įkainoja norimas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes (išskyrus vertybes, įtrauktas į muziejų ir bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus) ir antikvarinius daiktus; 
  2. nustato norimų išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinių daiktų kultūrinę vertę;  
  3. teikia išvadas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimo. 

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nuostatai

2022 m. ataskaita

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

 
LR Vyriausybės nutarimas “Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo


Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) formos, leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) spausdinimo reikalavimų, leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) pildymo, įforminimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolės pagal leidimus taisyklių patvirtinimo”


Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formos, spausdinimo reikalavimų, pildymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo”


2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto (kodifikuota redakcija) (OL 2009 L 39, p. 1)


1993 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 752/93, išdėstantis nuostatas dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros vertybių eksporto įgyvendinimo (OL 2004 m. specialus leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 422), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 656/2004 (OL 2004 m. specialus leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 73)


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
 

Negrąžinamai ar laikinai išvežant iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir (ar) antikvarinius daiktus (toliau – kultūros objektai) pareiškėjas (fizinis ar juridinis asmuo) Kultūros paveldo departamentui pateikia:
 
1. rašytinį prašymą, kuriame nurodomi: 
- fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas; juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, pateikiama įregistravimo pažymėjimo kopija;
- pareiškėjo atstovo (jeigu pareiškėjas pateikia dokumentus per atstovą) vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas;
- valstybės į kurią norima išvežti kultūros objektą pavadinimas;
- kultūros objekto pavadinimas ir kiekis (vnt.);
- išvežimo tikslas (laikinai ar negrąžinamai);
- gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas;
- kultūros objekto įsigijimo vieta, data ir kaina;
- pateikti dokumentai apie kultūros objektą;
 
2. kultūros objektų nuotraukas (ne mažesnio kaip 8x12 cm formato): išvežant iš Europos Bendrijos teritorijos – po 3, išvežant į Europos Sąjungos valstybes nares – po 2 kiekvieno kultūros objekto;

3. turimų dokumentų apie kultūros objektą (-us) kopijas (ekspertų įvertinimai, sąskaitos faktūros, kiti nuosavybės teisę ar įsigijimą patvirtinantys dokumentai);

4. įgaliojimą (jeigu pareiškėjas pateikia dokumentus ir kultūros objektus per atstovą). Fiziniam asmeniui įgaliojant kitą fizinį asmenį, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;

5. sutarčių ar kvietimų į kultūros ir meno renginius, restauravimo, remontavimo sutarčių, draudimo poliso kopijas (tik laikinai išvežant kilnojamąsias kultūros vertybes);

6. išvežamus kultūros objektus (išskyrus kultūros vertybes įtrauktas į muziejų ir bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus).
 

Sprendimas dėl leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos. Kultūros paveldo departamentas turi teisę šį laiką pratęsti iki 30 darbo dienų, jeigu norima negrąžinamai išvežti 10 ir daugiau kultūros objektų arba Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybai reikalinga papildoma informacija ar tyrimas, nustatant norimų išvežti kultūros objektų kultūrinę vertę, įkainojimą ir teikiant išvadas dėl leidimų juos išvežti išdavimo. Kultūros paveldo departamentas apie sprendimo priėmimo laiko pratęsimą informuoja pareiškėją per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
 
Jeigu Kultūros paveldo departamentas yra nustatęs, per kiek laiko grąžinti laikinai išvežtus kultūros objektus, jų savininkas per mėnesį nuo jų grąžinimo į Lietuvos Respubliką turi apie tai raštu pranešti Kultūros paveldo departamentui.
 
Leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos kultūros objektus galiojimo laikas – ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jo išdavimo. Jeigu išduoto leidimo galiojimo laikas baigiasi leidimu nepasinaudojus, pareiškėjas jį privalo grąžinti Kultūros paveldo departamentui.
 
Už leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos kultūros objektus išdavimą imama valstybės rinkliava. Jos dydžiai, mokėjimo ir grąžinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1425.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-02