Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

VADOVAI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVO PAVADUOTOJUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.

4. Stebėsena ir analizė.

5. Informacinių technologijų valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Dalyvavimas Departamento veiklos planavime, pavaldžių skyrių veiklos planavimas ir koordinavimas.

7. Kultūros paveldo apskaita, inventorizavimas ir Kultūros vertybių registro tvarkymas; paveldosauga ir metodinis vadovavimas; teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimas.

8. Informacinių technologijų, susijusių su pavaldžių skyrių veikla, funkcionalumo užtikrinimas ir vystymas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

10. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

11. Prireikus vadovauja įstaigai.

12. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

13. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

15. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

16. Užtikrina nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

17. Organizuoja, koordinuoja ir vykdo metodinį vadovavimą kultūros paveldo apsaugai, konsultuoja tvarkybos ir statybos srityje, vienodina sprendimų priėmimo Departamente praktiką, formuoja vienodą ir kokybišką asmenų konsultavimo praktiką Departamente.

18. Organizuoja Departamento darbuotojų mokymus, skirtus metodinio vadovavimo įgyvendinimui kultūros paveldo apsaugos srityje.

19. Organizuoja kultūros paveldo paveldosaugos programų rengimą, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

20. Organizuoja ir koordinuoja kompensavimą kultūros paveldo apsaugos srityje.

21. Sprendžia su nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimais, jų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.

22. Organizuoja ir koordinuoja kultūros paveldo apskaitos procesą.

23. Organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą.

24. Užtikrina Kultūros vertybių registro funkcionavimą, organizuoja ir koordinuoja funkcionalumų, būtinų siekiant užtikrinti efektyvų Kultūros vertybių registro veikimą, diegimą.

25. Atlieka Kultūros paveldo centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę.

26. Atlieka finansavimo iš Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamų paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų, susijusių su pavaldžių skyrių funkcijų įgyvendinimu, lėšų paiešką.

27. Inicijuoja ir organizuoja teisės aktų ir jų projektų rengimą, dalyvauja juos rengiant, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo.

28. Departamento direktoriui pavedus,  dalyvauja tvarkybos darbų priėmimo ir statybos užbaigimo komisijose.

29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

30.2. studijų kryptis – paveldo studijos (arba);

30.3. studijų kryptis – teisė (arba);

30.4. studijų kryptis – architektūra (arba);

30.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

30.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

30.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

30.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

30.9. darbo patirtis – kultūros paveldo srities patirtis;

30.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

31.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

31.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

32.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;

32.2. organizuotumas – 5;

32.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

32.4. analizė ir pagrindimas – 5;

32.5. komunikacija – 5.

33. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

33.1. strateginis požiūris – 5;

33.2. veiklos valdymas – 5;

33.3. lyderystė – 4.

34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

34.1. informacijos valdymas – 5.

35. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

35.1. veiklos planavimas – 5;

35.2. informacinių technologijų valdymas – 5;

35.3. Kultūros paveldo sistemos išmanymas – 5.