Pareigų aprašymas Spausdinti

II SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

3. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Konsultuoja su įstaigos administracijos padaliniais veikla susijusiais klausimais.

5. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

6. Priima su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusius sprendimus.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusiais klausimais.

8. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja administracijos padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

9. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklų vykdymui arba prireikus vykdo administracijos padalinio veiklas.

10. Valdo įstaigos administracijos padalinių žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

12. Užtikrina Departamento materialaus turto tinkamą naudojimą, priežiūrą, draudimą ir apsaugą, Departamento aprūpinimą jo efektyviam darbui reikalingomis priemonėmis; saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą..

13. Pagal kompetenciją dalyvauja teisėkūros procese ir koordinuoja specialųjį nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų planavimą ir kultūros paveldo tyrimus..

14. Rengia teisės aktų ir plano priemonių projektus, susijusius su IS infrastruktūros funkcionavimu ir jų saugos užtikrinimu; organizuoja IT diegimą, rizikų identifikavimą ir priemonių diegimą, jų funkcionavimo priežiūrą..

15. Užtikrina viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą ir priežiūrą, organizuoja, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisijos..

16. Atlieka ES, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamų paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų lėšų paiešką, koordinuoja vykdomas projektines veiklas..

 

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

17.3. studijų kryptis – teisė;

17.4. studijų kryptis – architektūra (arba);

17.5. studijų kryptis – informatika (arba);

17.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.

arba:

17.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.8. darbo patirties sritis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;

17.9. darbo patirtis srityje – 4 metai;

17.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.