2024-04-04

Iš užmaršties kyla Palėvenės dominikonų vienuolynas. Atlikta dalis tvarkybos darbų

Neseniai Palėvenės dominikonų vienuolyne posėdžiavo tvarkybos darbų komisija, priėmusi dalį jau atliktų darbų. Atliktas rūsio sienų ir skliautų mūro fragmentinis restauravimas, stogo medinių konstrukcijų (gegnių, sijų) remonto darbai, maksimaliai išsaugant išlikusias autentiškas konstrukcijas, čerpėmis uždengtas stogas, restauruotos vidinės kaminų mūro dalys, atstatytos netektys, įrengta kritulių surinkimo sistema, įrengta žaibosauga, restauruotas, remontuotas fasadų plytų mūras. Taip pat restauruoti autentiško fasadų tinko, karnizų, angų dekoratyviniai elementai. Suveržiant metalinėmis templėmis sustiprinta avaringiausia pastato dalis. Remiantis istorine medžiaga bei analogais, atstatyti mūriniai kryžminiai skliautai. Demontuotas kontraforso mūras ir atstatytas pilnavidurėmis keraminėmis plytomis. Atliktas cilindrinių ir kryžminių skliautų mūro susiuvimas, pleištavimas, mūro ir tinko fragmentinis restauravimas, remontas, konservavimas. Atlikti statinio langų sumontavimo ir angokraščių tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai vykdyti pagal „Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolyno (u.k. KVR 23622),  tvarkybos darbų: remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)“ projektą. Projekto vadovės – Audronė Lainauskaitė ir Ieva Vilytė, darbus vykdė UAB ”Kriautė”.

Iš istorijos

Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblis įsteigtas Palėvenės savininko Mykolo Lauryno Odlianskio-Počobuto ir jo žmonos Marijos. Baroko ir neoklasicizmo bruožų turintis vienuolynas pastatytas 1690–1779 m., vėliau pristatyti trys korpusai. Degė 1955 m., iš dalies rekonstruotas XX a. II p. – XXI a. pr.

Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblis Kupiškio rajone (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1488), kurį be vienuolyno sudaro dar ir bažnyčia, šventoriaus tvora su vartais, sandėlis, svirnas, arklidė su ratine, vienuolyno tvora – nacionalinio reikšmingumo statusą turintis kultūros paveldo objektas, paminklas. Palėvenės bažnyčioje 1753 m. rugpjūčio 5 d. pakrikštytas žymus architektas Laurynas Gucevičius (1753–1798). Nuo 1798 m. vienuolyne vyko teologijos ir retorikos studijos dominikonams. 1811 m. iš Vilniaus čia perkeltas filosofijos kursas. 1849 m. čia palaidotas Dominykas Sutkevičius (1781–1849), apie 1835 m. sudaręs lietuvių–lenkų ir lietuvių–lotynų–lenkų k. žodynus. 1855–1859 m. Palėvenėje Rapolas Jasikevičius (1801–1879) parašė pirmąjį lietuviškų pamokslų keturtomį. 1858 m. vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875) Palėvenėje pradėjo blaivybės sąjūdį.

KPD informacija