BDAR
gdpr

Kilnojamųjų kultūros vertybių apskaita

 

 

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ĮV-42 Dėl Siūlomų įrašyti į Kultūros vertybių registrą kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. Į-323 Dėl Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. ĮV-565 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-2 Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo ir išdavimo taisyklių ir Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. ĮV-125 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-365 redakcija) Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių ir Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. ĮV-231 Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-377 Dėl  atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. ĮV-66 Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymas dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-556 Dėl Restauravimo tarybos nuostatų patvirtinimo.

Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisiją sudaro 9 kompetentingi kilnojamųjų kultūros vertybių srities specialistai.

Komisiją sudaro ir jos personalinę sudėtį trejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras.

Komisija pirmo posėdžio metu iš savo narių kadencijos laikotarpiui visų Komisijos narių balsų dauguma išsirenka Komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

 

Komisijos funkcijos:

Komisija, vykdydama savo funkcijas, teikia išvadas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl:

1. kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras) ar kilnojamųjų kultūros vertybių išbraukimo iš Registro, taip pat dėl kilnojamųjų kultūros vertybių skelbimo kultūros paminklais;

2. kilnojamosios kultūros vertybės sunykimo, sunaikinimo, kultūrinės vertės netekimo;

3. Departamento sustabdyto antikvarinio daikto pardavimo, jeigu kyla įtarimas dėl jo pardavimo teisėtumo arba svarbos Lietuvos kultūros paveldui;

4. kilnojamųjų kultūros vertybių mainų, siekiant nustatyti, ar mainais gaunama kilnojamoji kultūros vertybė yra ne mažiau reikšminga Lietuvos kultūrai negu atiduodama kilnojamoji kultūros vertybė;

5. kilnojamųjų daiktų kultūrinės vertės;

6. Registre įregistruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, bet pagal daiktinę paskirtį ir prigimtį esančių kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, statuso pakeitimo.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. ĮV-565 „ Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-544 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18