BDAR
gdpr

Korupcijos prevencija

Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), STT direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.

2022 m. atliktos korupcijos rizikos analizės:
STT 2022-12-29 išvada Nr. 4-01-10506 dėl korupcijos rizikos analizės statybos užbaigimo proceso, surašant statybos užbaigimo aktą srityje. Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentui) pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimas.

 

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

Kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programa.

Kultūros ministerijos korupcijos prevencijos veiksmų planas 2022–2023 metams

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos 2022–2023 metų veiksmų planas

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.  Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo".
2023 m. atliktas 1 vertinimas (dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių pakeitimo).

 

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Jeigu susidūrėte su korupcija, praneškite apie tai:

Lietuvos Respublikos prokuratūrai
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 2663333, el. p. [email protected]

Informaciją apie neteisėtus Departamento pareigūnų veiksmus galite pranešti „Karštosios linijos“ telefonu 8 5 277 85 88, palikdami balso pranešimą.
PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236  straipsnyje.

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją Departamente:
Departamento Vidaus kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Povilas Mečkovskis, tel. 8 5 272 41 13, mob. tel. 8 607 90329, el. p. [email protected]
Departamento Vidaus kontrolės ir prevencijos skyriaus Ričardas Dediala, tel. 8 5 272 4010, el. p. [email protected]

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti viešojo sektoriaus subjekto veiklos sritį(-is), siekiant nustatyti korupcijos rizikas ir (ar) rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir nustatyti priemones, skirtas nustatytoms korupcijos rizikoms ir (ar) rizikos veiksniams sumažinti ar pašalinti.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Informacija ruošiama.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Informacija ruošiama

Antikorupcinių elgesio standartų diegimas

Etikos kodeksas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas.

Dovanų politika
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą, ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo,
saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos atliekamų veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas.

Personalo patikimumo užtikrinimas
Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybai sąrašas.

Lobistinė veikla
Lobistinės veiklos deklaravimo ir priežiūros Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos tvarkos aprašas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-13