BDAR
gdpr

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad Europos Sąjungos valstybėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)" (toliau – Reglamentas). Su Reglamento tekstu galite susipažinti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Departamente paskirtas vyriausiasis specialistas, kuriam pavestos Reglamento 39 straipsnyje nurodytos duomenų apsaugos pareigūno užduotys. Jo kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 272 40 38, arba el. p. [email protected]

Skundus dėl Departamento veiksmų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo
 
 
 
 
 
 
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-07